روانشناسی محیط در 33 صفحه

مطالب دیگر:
تعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبیتحقیق هیدروژن و پیل سوختیتحقیق الگو سازی ترمودینامیكی 30 صتحقیق انرژى هسته اىتحقیق اندازه گیری مقادیر مقاومت و خازن با میکروکنترلرتحقیق در مورد اثر خازنی دیودتحقیق اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیکتحقیق در مورد اجرام آسمانیپاورپوینت درباره زندگی شیرها (71 اسلاید و 19 اسلاید)پاورپوینت درباره زندگی موش ها (اسلاید در مورد موش ها)پاورپوینت در مورد گورخرهاکامل نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی دولتی با نازلترین قیمتتحقیق در مورد احتراق 93 صتحقیق استخراج کلروفیل ها (رنگینه) از برگتحقیق استفاده و کاربرد راکتور‌های هسته ای بعنوان منابع قدرتتحقیق اسرار فضانوردان باستانی – یوفوها در ایرانراهنمای کامل آموزش گزارش نویسی مهندس ناظر ساختمانتحقیق در مورد اسید بوریکتحقیق اسید و خطرات آنمبانی نظری تحقیق حج و قصد قربتپاورپوینت در مورد خرس پاندا 55 اسلایدمبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد عملکرد، مدل های ارزیابی عملكرد وکارایی (فصل دوم)مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد تصمیم گیری (فصل دوم)مبانی نظری تحقیق بیماری قلبیمبانی نظری تحقیق تبلیغات دهان به دهان

ﻓﻀﺎي اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺬﯾﺮ و ﻓﻀﺎي اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻠﻤﺮو و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮي و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي
آﻧﺘﺮوﻣﺘﺮي ) اﻧﺴﺎن ﺳﻨﺠﯽ
ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ادراك ﺻﻮت
ﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ
ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻔﺎوت ﻓﺮدي در ﻓﺮم ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ و رﻓﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ


و..........


در روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ، رﻓﺘﺎر را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺮارﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻗﺮارﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮارﮔﺎﻫﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ: ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اداري آﻣﻮزﺷﮕﺎه، ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﺪف ﻫﺎي آﻣﻮزش، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺤﯿﻂ آن. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و از ﻗﺮارﮔﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﻢ و ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ، رﻓﺘﺎر اﻓﺮادي را ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺑﺎز و ﭘﻮﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮي ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه در آن اﺳﺖ و ارزش ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص آن ﺷﻬﺮ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺟﺰﯾﯽ ﺗﺮ دﯾﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮادة داﻧﺶ آﻣﻮز( ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد. زﯾﺮا ﻫﺮ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺧﻮد درون ﻗﺮارﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ... واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮارﮔﺎه ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﻗﺮارﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻣﺪاواي ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻼس درس ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﺖ.اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮارﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ، اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪة ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. زﯾﺮا ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر وﺗﺠﺎرب اﻧﺴﺎن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ، رﻓﺘﺎر در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ـ ﻣﻌﻤﺎري ﯾﺎ ﻧﻤﺎدي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.


و.........